Algemene voorwaarden Medix Zorg

Algemene voorwaarden Medix Zorg Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd voor de dienstverlening van Medix Zorg en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Medix Zorg.

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, die middels de bemiddeling van Medix Zorg een Opdrachtnemer inzet ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden binnen de organisatie van Opdrachtgever. De werkzaamheden betreffen begeleidende, verzorgende, verpleegkundige of soortgelijke dienstverlening; Opdrachtnemer De natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer middels de bemiddeling van Medix Zorg een Opdracht is aangegaan met een Opdrachtgever; Opdracht De overeenkomst die Opdrachtgever met Medix Zorg aangaat, onlosmakelijk verbonden met overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Medix Zorg.

2.2 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien expliciet schriftelijk overeengekomen. Dit geldt tevens voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die gehanteerd worden door Opdrachtgever of Opdrachtnemer.

2.3 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met Medix Zorg overeengekomen Opdracht, prevaleert de inhoud van de Opdracht.

2.4 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen, alsook de Opdracht, zoveel mogelijk van kracht.

2.5 Medix Zorg behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten en worden schriftelijk ter kennis gesteld aan Opdrachtgever.

Artikel 3 Tarieven en vergoedingen

3.1 Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door Opdrachtnemer gewerkte uren. Daarnaast is Opdrachtgever een servicefee verschuldigd aan Medix Zorg, te berekenen door de overeengekomen fee per uur te vermenigvuldigen met het aantal door Opdrachtnemer daadwerkelijk gewerkte uren.

3.2 Over de servicefee wordt BTW berekend.

3.3 Het in artikel 3.1 genoemde uurtarief is exclusief eventuele toeslagen, vergoedingen voor eventuele aanwezigheidsdiensten, kilometervergoedingen, vergoedingen voor reistijd of eventuele overige vergoedingen die mogelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen.

3.4 Medix Zorg is gerechtigd het overeengekomen tarief jaarlijks aan te passen met een minimumverhoging van de jaarlijkse indexering van de servicefee op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens per augustus.

Artikel 4 Facturering, betaling en betalingsvoorwaarden

4.1 Facturering van de servicefee vindt plaats op maandelijkse basis.

4.2 Facturen van Medix Zorg dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

4.3 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Opdrachtgever een rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Medix Zorg.. Een gedeelte van een kalendermaand wordt voor een volle kalendermaand gerekend.

4.4 Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, gerechtelijke kosten en overige bijkomende kosten ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Indien Opdrachtgever een factuur van Medix Zorg geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient Opdrachtgever dit binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan Medix Zorg te melden. Na het verstrijken van deze wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur en vervalt het recht van Opdrachtgever de factuur te betwisten. Betwisting van een factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 4.6 Betalingen door Opdrachtgever strekken telkens (I) ter voldoening van verschuldigde rente, (2) gemaakte kosten zoals beschreven in artikel 4.4 en (3) onvoldane facturen.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2 De Opdracht vangt aan op het moment van goedkeuring van de overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

5.3 Zowel Medix Zorg als Opdrachtgever kan de Opdracht voor onbepaalde tijd opzeggen via een aangetekende brief. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van één maand.

5.4 Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is mogelijk middels een aangetekende brief en tegen het einde van een kalendermaand. Afhankelijk van de duur van de Opdracht zijn partijen gebonden aan de volgende opzegtermijn: – bij een Opdracht van 6 maanden of korter: één maand; – bij een Opdracht langer dan 6 maanden: twee maanden 5.5 De in artikel 5.3 en 5.4 beschreven opzegtermijnen staan los van de opzegtermijn die Opdrachtgever bij het aangaan van een Opdracht is overeengekomen met de Opdrachtnemer.

5.6 Beëindiging van de Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer laat de betalingsverplichting van de overeengekomen servicefee aan Medix Zorg onverlet.

5.7 Opdrachtgever en Medix Zorg zijn gerechtigd de Opdracht buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, middels een aangetekende brief en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding indien de andere partij: – failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een schuldenregeling met al haar crediteuren treft, het vrije beheer over haar vermogen -om welke reden ookverliest en/of het recht verliest om naar Nederlands recht zelfstandige beschikkingshandelingen te kunnen verrichten; – toerekenbaar tekortschiet en/of in verzuim is in de nakoming van de uit deze voorwaarden of aangegane Opdracht voortvloeiende verplichtingen.

5.8 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven ook na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 6 Geheimhouding en omgang met persoonsgegevens

6.1 Medix Zorg en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die bedoeld of onbedoeld ter kennis van Partijen is gekomen in relatie tot de Opdracht. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels een informatieplicht opleggen.

6.2 Partijen verwerken – ieder voor zich als Verwerkingsverantwoordelijke – persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Artikel 7 Werving & dienstverband met Opdrachtnemer

7.1 De Opdrachtgever verstrekt Medix Zorg tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het uurtarief, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

7.2 De Opdrachtgever is gerechtigd de door Medix Zorg voorgestelde Opdrachtnemer af te wijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Op Medix Zorg rust een inspanningsverplichting om een geschikte Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te vinden.

9.2 Medix Zorg is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, indirecte schade, gevolgschade, schade van derden en alle overige schade die Opdrachtgever mocht lijden voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer; Opdrachtnemer is hiervoor zelf verzekerd en aansprakelijk.

9.3 Artikel 10.1 is niet van toepassing ingeval sprake is van bewezen opzet en daarmee gelijk te stellen grove schuld van Medix Zorg.

9.4 Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Medix Zorg is een dergelijke aansprakelijkheid van Medix Zorg voor schade van Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde (c.q. de betrokken vergoeding, indien van facturering nog geen sprake is geweest), welke door Medix Zorg aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden of diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het bedrag van de factuurwaarde in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin de werkzaamheden of diensten voor Opdrachtgever zijn verricht. 9.5 Medix Zorg is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig alle voor de uitvoering van de Opdracht relevante informatie aan Medix Zorg heeft verstrekt.

9.6 Medix Zorg is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.

9.7 Medix Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of andere uitvoeringsinstellingen voor niet-geheven en/of niet-betaalde belastingen, premies sociale verzekeringen en/of premies volksverzekeringen of anderszins met betrekking tot de van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde honoraria, daar dit de verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer betreft.

9.8 Medix Zorg is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 9.9 Opdrachtgever vrijwaart Medix Zorg voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Medix Zorg uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Medix Zorg daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdachtgever aansprakelijk is.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Medix Zorg tegen aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de Opdrachtgever aan Medix Zorg of de Opdrachtnemer beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Mocht een geschil ontstaan tussen Opdrachtgever en Medix Zorg dan zal Medix Zorg zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.

11.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met enige rechtsverhouding tussen Medix Zorg en Opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde (kanton)rechter in het arrondissement waar Medix Zorg is gevestigd.

© MedixZorg
Webdesign: DixDesign

Veesteeg 3B
6657 KH Boven-Leeuwen
0487 768 008

Volg ons ook op

Download de app op